Lög Félags íslenskra listdansara

Samþykkt á aðalfundi 27. janúar 2019

1. grein

Heiti félagsins er Félag íslenskra listdansara. Lögheimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein

Markmið félagsins er að:

  • gæta hagsmuna íslenskra danslistamanna

  • efla samvinnu og samhug með íslenskum danslistamönnum

  • stuðla að auknum sýnileika og framþróun listgreinarinnar í landinu

  • styðja við vöxt danslistarinnar og virðingu með því að hafa áhrif á opinbera stefnumótun

  • hafa áhrif á úthlutun fjár- og styrkveitinga til listdansmála

3. grein

Skilyrði félagsaðildar eru þessi:

3.1. Umsókn um inngöngu í félagið skal vera skrifleg. Til þess að verða fullgildur félagi þarf umsækjandi að hafa lokið a.m.k. 3ja ára BA námi í dansi, danssmíði eða kennaraprófi í listdansi, og leggja fram vottorð þar að lútandi. Heimilt er að veita félagsaðild þeim sem lokið hefur meistaranámi í áðurnefndum fögum hafi viðkomandi bakkalárgráðu í öðru fagi.

 

3.2. Stjórn er heimilt að veita undanþágu frá skilyrðum um menntun hafi umsækjandi lokið sérhæfðu dansnámi frá viðurkenndri menntastofnun á háskólastigi.

 

3.3. Uppfylli umsækjandi ekki skilyrði um menntun samkvæmt lið 3.1. getur hann sótt um félagsaðild sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt: Að dansari/danshöfundur hafi lokið í það minnsta 3ja ára marktæku námi í listgrein sinni eftir 16 ára aldur og hafi komið fram sem listdansari í a.m.k. 4 uppfærslum við viðurkennda listastofnun á síðustu 4 árum eða verið danshöfundur í jafnmörgum sambærilegum uppfærslum. Með viðurkenndri listastofnun er átt við leikhús/dansflokk eða danshóp/leikhóp sem nýtur opinbers fjárstuðnings.

 

3.4. Ef umsækjandi uppfyllir ekki skilyrði laga samkvæmt lið 3.1. eða lið 3.3. hefur stjórn heimild til að víkja frá þeim liðum við mat á umsækjanda ef danstengd störf og reynsla viðkomandi telst sambærileg ofangreindum inntökuskilyrðum.

 

3.5. Umsækjandi telst félagi þegar stjórn félagsins hefur metið umsókn hans fullgilda.

4. grein

Árgjald skal ákveðið á aðalfundi.

5. grein

Greiði félagi ekki gjaldfallin félagsgjöld fyrir aðalfund, missir hann atkvæðisrétt sinn á fundum félagsins, þar til hann hefur greitt þau að fullu. Hafi hann ekki greitt gjöld sín í full 2 ár, telst hann ekki lengur í félaginu.

6. grein

Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. febrúar ár hvert samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar. Aðalfund skal boða með tölvupósti eða skriflega með 14 daga fyrirvara og skal boðið sent út ásamt hefðbundinni dagskrá. Aðalfund skal einnig auglýsa á vefsíðu félagsins. Aðalfundur telst lögmætur sé löglega til hans boðað.

7. grein

Fyrir aðalfund skal leggja fram skýrslu stjórnar og endurskoðaða reikninga félagsins. Þá leggur stjórnin fram verkefnaáætlun sína fyrir næsta starfsár og ályktanir til samþykktar. Að öðru leyti skal aðalfundur vera vettvangur alls þess sem viðkemur hagsmunum, hugmyndum og hugsjónum danslistamanna

8. grein

Á aðalfundi skal kjósa fimm manna stjórn auk tvegga varamanna, hvorn til tveggja ára í senn. Kjósa skal formann, ritara, meðstjórnanda og varamann eitt árið og gjaldkera, meðstjórnanda og annan varamann hitt árið ásamt tveimur félagslegum endurskoðendum árlega.

9. grein

Formaður kemur almennt fram fyrir hönd félagsins út á við og gagnvart stjórnvöldum og öðrum hagsmunaaðilum. Stjórn getur þó tilnefnt annan úr stjórn sem staðgengil formanns sem mæti fyrir hönd félagsins á fund þeirra samtaka sem félagið á aðild að. Stjórnin fundar að jafnaði einu sinni í mánuði, geti stjórnarmaður ekki sótt fund skal hann boða varamann í sinn stað. Fundargerðir skulu ritaðar á hverjum fundi, samþykktar og geymdar útprentaðar í vörslu félagsins. Stjórn boðar auk þess til félagsfundar svo oft sem hún telur æskilegt og tilefni gefst til. Einnig geta félagsmenn óskað eftir félagsfundi ef svo ber undir og skal sú fundarbeiðni vera skrifleg og undirrituð af að minnsta kosti 10 manns.

Stjórn félagsins ræður málefnum þess með þeim takmörkum sem þessi lög setja. Hún fer með öll málefni þess milli funda og tekur ákvarðanir um þær í samræmi við hagsmuni félagsins í heild sinni og tilgangi þess.

10. grein

Stjórnin ber í heild sinni ábyrgð á eignum félagsins og fjárreiðum og skal hún ráðstafa og ávaxta fjármunum þess í samræmi við tilgang félagsins. Skal hún jafnframt leita hagstæðustu kosta og leiða við framkvæmd verkefna. Stjórn er heimilt að ráða til sín verkefnastjóra vegna einstakra verkefna svo framarlega sem félagið hafi til þess fjárhagslegt bolmagn. Einnig getur félagið greitt laun (umbun) vegna umsýslu- og stjórnunarstarfa svo framarlega sem félagið hafi til þess fjárhagslegt bolmagn. Ákvarðanir þess efnis skulu fara fyrir aðalfund til samþykktar.

11. grein

Stjórn FÍLD er heimilt að tilnefna heiðursfélaga. Tilnefning hlýtur samþykki, ef stjórn samþykkir hana einróma. Heiðursfélagi heldur öllum félagsréttindum sínum, en er undanþeginn félagsgjöldum.

12. grein

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg.

13. grein

Lögum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi og til þess þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur að lagabreytingum skulu berast stjórn fyrir 1. janúar ár hvert. Í öðrum málum þar sem atkvæðagreiðsla er notuð til ákvörðunar á fundum nægir einfaldur meirihluti.

14. grein

Ákvörðun um að leggja niður Félag íslenskra listdansara er ekki hægt að taka nema minnst 2/3 hlutar fulltrúa félagsmanna séu á fundi og 3/4 hlutar fundarmanna greiði tillögu þess efnis atkvæði sitt, að öðrum kosti fellur tillagan niður. Slíka tillögu er aðeins hægt að flytja á aðalfundi sem boðað er til með löglegum hætti. Ef félagið skal lagt niður verða eigur og sjóðir félagsins settar í vörslu menningarmálaráðuneytisins til vörslu og ávöxtunar og afhentar sambærilegum samtökum ef stofnuð verða, til eignar og ráðstöfunar.

Félag lagt niður

Heiti félags

Markmið

Félagsaðild

Árgjald

Atkvæðisréttur

Aðalfundur

Aðalfundarstörf

Störf og ábyrgð stjórnar

Úrsögn

Atkvæðagreiðslur

Lagabreytingar

Fjárreiður félagsins

Heiðursfélagar

FÍLD

Félag íslenskra listdansara

dance@dance.is

  • Facebook